Technická kontrola

Výrobní proces je monitorován v celém svém průběhu:

Počínaje vstupní kontrolou - hutní materiál pro výrobu výkovků je kvalitativně přejímán metodou statistické kontroly. Objednáván je zásadně s hutním atestem, jehož správnost (resp. pro vyloučení záměny) je každá tavba ještě podrobena chemické analýze.

Rovněž během celé výroby je kvalita ověřována - prověřována je schopnost procesu a jeho stabilita pomocí metody statistické regulace. Pro hodnocení a sledování kvality výroby jsou využívány i další statistické metody (POKA-YOKE, Paretova analýza, PPM apod.) Výstupní kontrola mimo běžných metod (rozměrová kontrola, měření tvrdosti), provádí v případě požadavku zákazníka i nedestruktivní zkoušky (MT - magnetická polévací zkouška) k vyloučení výskytu povrchových trhlin a přeložek u expedovaných výkovků.

Vyšší stupeň ověření kvality výkovků dává vlastní, plně funkční laboratoř.

Oblast působnosti laboratoře - metalografické šetření struktur a mechanické zkoušky. Metalografická šetření jsou zaměřena na kontrolu správnosti struktury - zda struktura odpovídá dané jakosti materiálu a provedenému tepelnému zpracování a rovněž šetření výskytu anomálií ve struktuře - možných mikrodefektů výkovků jako jsou trhlinky, přeložky, oduhličení, velikost zrna, heterogenita apod.

Pracoviště je vybaveno zařízením na přípravu metalografických výbrusů a inverzním metalografickým mikroskopem s možností pořizovat fotodokumentaci až do zvětšení 1000x. Výsledkem je pak Technická zpráva (soubor ve formátu .pdf, velikost 420kB), deklarující kvalitu požadované struktury.

Mechanické zkoušky jsou prováděny pro interní ověřování kvality nebo při požadavku zákazníka na atest s mechanickými hodnotami.

Je m.j. vybavena Charpyho kladivem,umožňujícím provádět zkoušky vrubové houževnatosti do teploty mínus 30°C a trhacím strojemse snímáním síly a dráhy pro počítačové zpracování pevnostně plastických vlastností.

Mechanická zkušebna

Charpyho kladivo

Charpyho kladivo

Trhací stroj

Trhací stroj

Výsledný graf z trhacího stroje

Výsledný graf z trhacího stroje
 

Kontrola

Tvrdoměry

Tvrdoměry

Kontrola tvrdosti po tepelném zpracování.

setinový úchylkoměr

setinový úchylkoměr

Měření rovinnosti po kalibraci.

INKAR (Defektoskopie)

INKAR (Defektoskopie)

Nedestruktivní zkoušení povrchových vad.

 

Copyright © 2006 Alper a.s.
webdesign: weto.cz webhosting: kom.cz